นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้ 2

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพืี้นที่ภาคใต้ 2
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
178/1 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง ภูเก็ต 83000